High Rates of Mental Health Issues Impacting Young Adults and Workforce

Wysokie wskaźniki problemów zdrowia psychicznego wpływają na młodych dorosłych i rynek pracy

Najnowsze badania przeprowadzone przez Fundację Księcia pokazują, że jedno na pięć młodych ludzi ma tak złe zdrowie psychiczne, że musi brać wolne od szkoły lub pracy. Ten alarmujący wynik jest wskaźnikiem większego trendu, gdyż liczba osób bez pracy z powodu powodów zdrowotnych osiągnęła rekordową wartość 2,6 miliona w Wielkiej Brytanii.

Fundacja Księcia przeprowadziła badanie wśród 2 239 osób w wieku od 16 do 25 lat, które ujawniło, że prawie 20% młodych dorosłych powstrzymuje się od ubiegania się o pracę ze względu na problemy zdrowia psychicznego. Dodatkowo, ich badanie wykazało, że szczęście w pracy, edukacji, kwalifikacjach i stabilności finansowej jest obecnie na najniższym poziomie w ciągu 15 lat, przez które prowadzili badania dla swojego Indeksu Młodzieży.

Ponadto, inne badanie przeprowadzone przez Resolution Foundation podkreśla, że niemal 10% osób w wieku produkcyjnym w niektórych regionach kraju uważa, że są zbyt chore, aby szukać pracy lub brać udział w rynku pracy. Ten niepokojący trend ma poważne konsekwencje zarówno dla jednostek, jak i dla szerszego społeczeństwa, gdyż utrwala on błędne koło, w którym złe zdrowie psychiczne wpływa na produktywność i możliwości zatrudnienia, co w rezultacie prowadzi do zmniejszenia dobrostanu.

Wpływ zdrowia psychicznego na karierę młodych ludzi jest dodatkowo potwierdzony danymi Fundacji Księcia, które pokazują, że jeden na osiem osób przyznał, że ich zdrowie psychiczne utrudniło im uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych w ciągu ostatniego roku. Trwająca pandemia i kryzys kosztów utrzymania przyczyniły się także do pogorszenia problemów zdrowia psychicznego, z blisko 40% ankietowanych, którzy zawsze lub często odczuwają depresję.

Co ciekawe, dane wskazują, że osoby bezrobotne mają gorsze zdrowie psychiczne w porównaniu do zatrudnionych. Dwie trzecie zatrudnionych osób zgłosiło, że praca pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne, poprawiając pewność siebie, stwarzając poczucie celu i napełniając optymizmem na przyszłość.

Niestety, skutki pandemii spowodowały znaczny wzrost problemów zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi. Według NHS England, udział osób w wieku od 17 do 19 lat z zaburzeniami odżywiania wzrósł z 0,8% w 2017 roku do 12,5% w ubiegłym roku.

Aby rozwiązać te problemy, konieczne są wszechstronne systemy wsparcia i interwencje, aby zapewnić młodym ludziom z problemami zdrowia psychicznego dostęp do odpowiednich zasobów i możliwości. Ponadto, istnieje pilna potrzeba rozwiązania szerszego trendu wzrostu wskaźników niepełnosprawności wśród osób w wieku produkcyjnym, ponieważ ten trend dodatkowo pogarsza wyzwania, którym muszą stawić czoła osoby starające się powrócić na rynek pracy po okresie choroby.

Konsekwencje tych wyników wskazują, że priorytetowe jest zapewnienie wsparcia zdrowia psychicznego i zniwelowanie stygmatyzacji związanej z problemami zdrowia psychicznego, co jest istotne nie tylko dla dobrostanu jednostek, ale także dla ogólnej produktywności siły roboczej i wzrostu gospodarczego.

FAQ:

1. Co ujawniły najnowsze badania Fundacji Księcia?
Najnowsze badania Fundacji Księcia ujawniły, że jedno na pięć młodych ludzi ma tak złe zdrowie psychiczne, że musi brać wolne od szkoły lub pracy.

2. Jaka jest liczba osób bez pracy z powodu powodów zdrowotnych w Wielkiej Brytanii?
Liczba osób bez pracy z powodu powodów zdrowotnych w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordową wartość 2,6 miliona.

3. Co odkryło badanie Fundacji Księcia?
Badanie Fundacji Księcia odkryło, że prawie 20% młodych dorosłych powstrzymuje się od ubiegania się o pracę ze względu na problemy zdrowia psychicznego. Wykazało również, że szczęście w pracy, edukacji, kwalifikacjach i stabilności finansowej jest obecnie na najniższym poziomie w ciągu 15 lat badań dla ich Indeksu Młodzieży.

4. Co podkreśliło inne badanie Resolution Foundation?
Inne badanie Resolution Foundation podkreśla, że niemal 10% osób w wieku produkcyjnym w niektórych regionach kraju uważa, że są zbyt chore, aby szukać pracy lub brać udział w rynku pracy.

5. Jak złe zdrowie psychiczne wpływa na produktywność i możliwości zatrudnienia?
Złe zdrowie psychiczne wpływa na produktywność i możliwości zatrudnienia, prowadząc do zmniejszenia dobrostanu. To utrwala błędne koło, w którym osoby z problemami zdrowia psychicznego mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, co wpływa na ich ogólny dobrostan.

6. Jak zdrowie psychiczne wpływa na karierę młodych ludzi?
Zdrowie psychiczne może utrudnić karierę młodym ludziom, jak pokazują dane Fundacji Księcia. Jeden na osiem osób przyznał, że ich zdrowie psychiczne utrudniło im uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych w ciągu ostatniego roku.

7. Jak pandemia i kryzys kosztów utrzymania wpłynęły na zdrowie psychiczne?
Trwająca pandemia i kryzys kosztów utrzymania przyczyniły się do pogorszenia problemów zdrowia psychicznego. Blisko 40% ankietowanych ciągle lub często odczuwa depresję.

8. Jak zatrudnieni odbierają wpływ pracy na zdrowie psychiczne?
Dwie trzecie zatrudnionych osób zgłosiło, że praca pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. Poprawia ich pewność siebie, tworzy poczucie celu i napełnia optymizmem na przyszłość.

9. Jak pandemia wpłynęła na zaburzenia odżywiania wśród osób w wieku od 17 do 19 lat?
Według NHS England, udział osób w wieku od 17 do 19 lat z zaburzeniami odżywiania wzrósł z 0,8% w 2017 roku do 12,5% w ubiegłym roku.

10. Co jest potrzebne do rozwiązania problemów zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi?
Konieczne są wszechstronne systemy wsparcia i interwencje, aby zapewnić młodym ludziom z problemami zdrowia psychicznego dostęp do odpowiednich zasobów i możliwości. Ponadto, istnieje pilna potrzeba rozwiązania szerszego trendu wzrostu wskaźników niepełnosprawności wśród osób w wieku produkcyjnym, co jest istotne dla osób starających się powrócić na rynek pracy po okresie choroby.

Definicje:

1. Zdrowie psychiczne: Zdrowie psychiczne odnosi się do emocjonalnego, psychicznego i społecznego dobrostanu osoby. Wpływa na to, jak ludzie myślą, czują i działają.

2. Resolution Foundation: Resolution Foundation to niezależne centrum badawcze, które skupia się na poprawie standardów życia osób o niskich i średnich dochodach w Wielkiej Brytanii.

3. NHS England: NHS England to organ odpowiedzialny za nadzorowanie i finansowanie Narodowej Służby Zdrowia w Anglii.

Powiązane linki:

Oficjalna strona Fundacji Księcia

Oficjalna strona Resolution Foundation

Oficjalna strona NHS England

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact