Rola technologii w sprawianiu, że służba zdrowia staje się bardziej atrakcyjna

Rola technologii w sprawianiu, że służba zdrowia staje się bardziej atrakcyjna

W niedawnej rozmowie przedstawiciel Federacji Szpitali Polskich omówił możliwości, jakie technologia daje w celu sprawienia, że praca w służbie zdrowia staje się bardziej atrakcyjna.

Digitalizacja służby zdrowia w Polsce przyniosła takie udane inicjatywy, jak elektroniczne recepty i skierowania, które poprawiają koordynację opieki i sprawiają, że wymiana informacji medycznych jest bardziej efektywna. Chirurgia robotyczna również osiągnęła znaczący postęp, dzięki czemu roboty uzupełniają umiejętności chirurgów i redukują błędy ludzkie w precyzji. Ponadto, technologia rozpoznawania mowy ma potencjał do zwiększenia efektywności pracy lekarzy poprzez automatyzację dokumentacji, co pozwala im spędzać więcej czasu z pacjentami.

Technologia może również odegrać kluczową rolę w łączeniu lekarzy w szpitalach miejskich z tymi w szpitalach powiatowych, gdzie specjaliści mogą być trudno dostępni. Wirtualne szpitale i zarządzanie opieką zdalną, inspirowane przykładami z USA, mogą złagodzić ten problem poprzez wykorzystanie lekarzy ogólnych lub hospitalistów, którzy zarządzają opieką pacjenta i konsultują się z lekarzami specjalistami, gdy jest to potrzebne. Telemedycyna również zyskała na popularności podczas pandemii, umożliwiając lekarzom współpracę wirtualną i docieranie do pacjentów, którzy mogą być fizycznie odlegli.

Skuteczna współpraca w ramach ekosystemu opieki zdrowotnej jest niezbędna dla optymalnej opieki nad pacjentem. Federacja Szpitali Polskich aktywnie wspiera rozwój programów opieki skoordynowanej, które obejmują różne podmioty pracujące razem w celu zapewnienia płynnych przejść między poszczególnymi etapami opieki. Są to między innymi systemy opieki skoordynowanej dla pacjentów po zawale serca i krajowa sieć onkologiczna. Federacja również opowiada się za opieką opartą na wartościach, w ramach której dostawcy opieki zdrowotnej konkurują na podstawie wyników opieki, a nie tylko cen. Współpraca jest coraz bardziej rozwijana wśród różnych interesariuszy, w tym osób podejmujących decyzje szpitalne, organów wielodziałowych, związków zawodowych i producentów sprzętu medycznego.

Wielką wagę przykłada się również do współpracy międzynarodowej, prowadząc dialog i wymianę wiedzy poprzez organizacje takie jak Europejska Federacja Szpitali i Międzynarodowa Federacja Szpitali. Dzięki nawiązywaniu kontaktów i uczeniu się od siebie nawzajem można znaleźć rozwiązania dotyczące braków kadrowych i innych wyzwań.

Definicje:

Digitalizacja opieki zdrowotnej: Proces wprowadzania technologii i rozwiązań cyfrowych do systemu opieki zdrowotnej w celu poprawy efektywności i skuteczności.

Elektroniczne recepty: Elektroniczne przesyłanie recept przez pracowników służby zdrowia do aptek, eliminując konieczność papierowych recept.

Elektroniczne skierowania: Wykorzystanie systemów elektronicznych do kierowania pacjentów od jednego dostawcy służby zdrowia do drugiego, polepszając koordynację opieki.

Chirurgia robotyczna: Wykorzystanie systemów robotycznych w celu wspomagania chirurgów podczas procedur operacyjnych, zwiększając precyzję i redukując błędy ludzkie.

Technologia rozpoznawania mowy: Technologia, która przekształca mowę na tekst lub polecenia, umożliwiając lekarzom dyktowanie notatek lub interakcję z elektronicznymi kartami pacjenta werbalnie.

Wirtualne szpitale: Placówki medyczne, które zapewniają zdalne zarządzanie opieką dzięki wykorzystaniu telemedycyny i wirtualnych konsultacji.

Programy opieki skoordynowanej: Systemy i inicjatywy, które obejmują różnych dostawców opieki zdrowotnej współpracujących dla zapewnienia płynnej opieki pacjentom.

Opieka oparta na wartościach: Model opieki zdrowotnej, w którym dostawcy konkurują na podstawie wartości i wyników opieki, a nie tylko ceny usług.

Telemedycyna: Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych do świadczenia zdalnych usług medycznych, umożliwiając pacjentom i lekarzom komunikację bez konieczności fizycznego obecności.

Braki kadrowe: Niedobór wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, który może wpływać na świadczenie usług medycznych.

Źródło: Federacja Szpitali Polskich

All Rights Reserved 2021.
| .